แถลงการณ์ เครือข่ายปกป้องกระบี่จากถ่านหิน เครือข่ายปกป้องพื้นที่ชุมน้ำโลก

๒๘ กันยายน ๒๕๕๗

ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินและท่าเทียบเรือถ่านหินกระบี่เกือบพันคนนั่งปิดปากด้วยสก๊อตเทปเพื่อคัดค้านการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมโครงการท่าเทียบเรือถ่านหินบ้านคลองรั้ว (ค.๓) ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ซึ่งจัดขึ้น ณ ที่ทำการอำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ ตามสิทธิเสรีภาพที่กำหนดไว้ในมาตรา ๔ ของรัฐธรรมนูญชั่วคราว ๒๕๕๗ ในการปกป้องกระบี่จากถ่านหินอันว่าด้วยศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพและความเสมอภาค บรรดาที่ชนชาวไทยเคยได้รับการคุ้มครองตามประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและตามพันธกรณีระหว่างประเทศที่ประเทศไทยมีอยู่แล้ว ย่อมได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญนี้

เมื่อเดือนธันวาคม ๒๕๕๖ ทางบริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัดซึ่งได้รับจ้างจากกฟผ. ให้ศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EHIA) โครงการท่าเทียบเรือบ้านคลองรั้ว โดยเดือนมีนาคม ๒๕๕๗ ที่ผ่านมากฟผ.ได้จัดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (Public Scoping) (ค.๑) และเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนขึ้นภายใต้กระบวนการจัดทำการรับฟังความคิดเห็นขึ้นในพื้นที่จนเป็นเหตุให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเดินทางลงพื้นที่เพื่อไต่สวนการละเมิดสิทธิและจัดทำรายงานการไต่สวนดังกล่าว ในกระบวนการจัดทำการรับฟังความคิดเห็นทั้งครั้งที่ ๑ครั้งที่ ๒และวันนี้เป็นครั้งที่ ๓ ประชาชนรอบโรงไฟฟ้าเดิม ภาคีภาคเอกชนกระบี่และเครือข่ายประมงได้แสดงเจตนารมณ์ยืนยันมาโดยตลอดว่าคัดค้านโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินและท่าเทียบเรือถ่านหินกระบี่เพราะขัดกับวิสัยทัศน์ของกระบี่และปฏิญญาการท่องเที่ยวของจังหวัด

“กระบวนการศึกษาและจัดทำรายงานผลกระทบของโครงการฯ มีการเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญหลายประเด็น ตั้งแต่กฟผ.ระบุในเอกสารและนำเสนอในเวทีค.๑ ต่อประชาชนว่าจะดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) โครงการท่าเทียบเรือถ่านหินกระบี่แต่ในค.3กลับเป็นรายงานผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (EIA) อย่างเดียว อีกทั้งได้เปลี่ยนแปลงขนาดเรือขนส่งถ่านหินจาก ๓,๐๐๐ เดทเวทตัน เป็น ๑๐,๐๐๐ เดทเวทตัน ซึ่งความสำคัญของตัวเลขเหล่านี้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนอย่างร้ายแรง การบิดเบือนข้อมูลตั้งแต่ต้นทำให้เห็นการขาดธรรมาภิบาลของกฟผ.ต่อโครงการฯ นี้” สมศักดิ์ นบนอบ ผู้ใหญ่บ้านตำบลปกาสัยกล่าว

การบิดเบือนข้อมูลในการกระบวนการศึกษาและจัดทำรายงานดังกล่าว ทางประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียฟ้องคดีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยต่อศาลปกครองเมื่อวันศุกร์ที่ ๒๖ กันยายนที่ผ่านมาเพื่อยุติ ระงับหรือเพิกถอนอันไม่ชอบด้วยกฎหมายที่เกิดขึ้น และในวันนี้กฟผ.ยังคงรวบรัดเดินหน้าที่จะจัดทำเวทีค.๓ ในจังหวัดกระบี่

“การแสดงความคิดเห็นภายใต้สิทธิตามกฎหมายของประชาชนเพื่อคัดค้านถ่านหินภายใต้การดำเนินงานของกฟผ.ถูกเพิกเฉยมาโดยตลอด ชาวบ้านยืนยันอย่างชัดเจนมาตั้งแต่ต้นถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ วันนี้มีกระบวนการใช้กำลังผสม ทหาร ตำรวจ อปพร. เพื่อกำกับเวทีค.๓ให้เป็นไปตามที่กฟผ.ต้องการซึ่งประชาชนไม่สามารถใช้สิทธิการแสดงความเห็นได้ตามกฎหมาย อีกทั้งมีการกะเกณฑ์ประชาชนมาเพื่อการสนับสนุนโรงไฟฟ้าถ่านหินเพื่อยั่วยุให้เกิดความรุนแรงต่อกัน ลักษณะดังกล่าวไม่ได้เป็นไปเพื่อตอบโจทย์การสร้างความมั่นคงด้านพลังงานแต่เป็นการใช้อำนาจเพื่อให้ได้มาซึ่งสัดส่วนครอบครองโรงไฟฟ้าถ่านหินของ กฟผ. โดยไม่คำนึงถึงความถูกต้อง พวกเราจึงมานั่งปิดปากแสดงอารยะขัดขืนต่อกลไกอันไม่ชอบธรรมเพื่อสะท้อนให้เห็นว่า เราต้องการพื้นที่อันปลอดภัยต่อชีวิต สิ่งแวดล้อมและมูลค่าทางเศรษฐกิจของจังหวัดกระบี่ ทั้งนี้เสียงของประชาชนที่ใช้สิทธิตามกฎหมายเพื่อปกป้องจังหวัดกระบี่ไม่มีใครฟัง แต่กลับเดินหน้าเร่งจัดเวทีค.3ให้เสร็จ สิ่งเหล่านี้คือความไม่ชอบธรรมที่ปิดปากประชาชนและละเมิดสิทธิของประชาชน” ดนัย มาศโอสถ ตัวแทนชาวบ้านแหลมหินกล่าว

ข้อมูลอ้างอิง

. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗
. ประกาศของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ ๒๙ ธ.ค. ๒๕๕๒ เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบ และแนวทางในการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ http://www.onep.go.th/eia/images/12ehia/3ehia_law.pdf
. กำหนดการและเอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในขั้นตอนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ค.๓) โครงการท่าเทียบเรือบ้านคลองรั้ว
http://www.egat.co.th/index.php?option=com_content&view=article&id=351&Itemid=218

. รายงานสรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ในการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (public Scoping) (ค.๑) โครงการท่าเทียบเรือบ้านคลองรั้ว
http://www.egat.co.th/images/information/articles/egat-hearing57-krabi-port-meeting-report.pdf

หมายเหตุ

ติดต่อประสานงานสื่อ คุณศักดิ์กมล โทรศัพท์ ๐๘๙ ๘๖๖ ๑๕๖๘ , ๐๙๐ ๖๑๒ ๐๕๔๙

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s