เวทีสัมมนาวิชาการปฏิรูปพลังงาน : ปฏิรูปแล้วกระบี่ได้อะไร?

กกกกกกกกกกก

หลักการและเหตุผล
“มรกตอันดามัน” เป็นชื่อที่ได้รับการยอมรับโดยทั่วไปทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติของจังหวัดกระบี่ ซึ่งเกิดจากการที่มีระบบนิเวศเฉพาะเป็นอ่าว ภูเขาและเกาะแก่งจำนวนมากมาย หลายพื้นที่ได้รับการจัดอันดับสถานที่ท่องเที่ยวระดับโลก เช่น เกาะพีพี เกาะลันตาและอ่าวพระนาง เป็นต้น ที่ผ่านมาระบบธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของกระบี่สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากโดยมีข้อมูลจากการฝ่ายการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ว่าสูงถึง 42,000 ล้านบาทในปี พ.ศ. 2555 และมีแนวโน้มเติบโตถึง 60,000 ล้านบาทในปี พ.ศ. 2557 โดยรายได้นี้ยังไม่นับรวมรายได้ต่อเนื่องไปยังภาคส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้องอีกจำนวนมาก
นอกจากนี้การเติบโตของภาคการท่องเที่ยวในจังหวัดกระบี่ยังสนับสนุนวิถีการดำรงชีวิตของคนกระบี่อีกมากมายโดยเฉพาะภาคการเกษตรเช่น ชาวประมงพื้นบ้าน เป็นต้น และความพิเศษของจังหวัดกระบี่ได้รับการตอกย้ำให้เห็นอย่างต่อเนื่องทั้งจากหน่วยงานรัฐและเอกชน ทั้งที่เห็นได้จากการประกาศเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศ การประกาศพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม หรือการจัดลำดับของภาคการท่องเที่ยวของนานาชาติเป็นต้น ก็เนื่องมาจากเป็นพื้นที่ซึ่งมีความหลากหลายทางชีวภาพสูงมาก โดยเฉพาะข้อมูลจากการศึกษาล่าสุดได้ระบุว่า กระบี่เป็นแหล่งหญ้าทะเลซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของพะยูนและสัตว์ทะเลหายากหลายชนิด ผืนใหญ่ที่สุดของประเทศไทยและเมื่อพิจารณาแนวทางการพัฒนาของจังหวัดกระบี่ จะพบว่า มีการกำหนดทิศทางร่วมกันของ ภาคส่วนต่างๆภายในจังหวัดกระบี่ให้ความสำคัญกับบริบทของท้องถิ่นมาโดยตลอดซึ่งจะเห็นได้จากการวางวิสัยทัศน์ของจังหวัดโดยให้ความสำคัญกับการยกระดับท่องเที่ยวและการพัฒนาทางด้านเกษตรอุตสาหกรรมที่ยั่งยืนซึ่งต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของระบบทรัพยากรและระบบสิ่งแวดล้อมที่สมบูรณ์ของกระบี่เอง
และเมื่อพิจารณาแนวทางการพัฒนาของประเทศไทยก็จะพบว่าที่ผ่านมาได้ให้ความสำคัญกับกระบวนการที่ต้องให้ความสำคัญการกำหนดทิศทางของพื้นที่เองและการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นหลัก ดังนั้น การวางแนวนโยบายการพัฒนาจากส่วนกลางโดยเฉพาะการพัฒนาทางด้านพลังงานซึ่งได้มุ่งเน้นให้จังหวัดกระบี่เป็นพื้นที่สำหรับการขนถ่ายถ่านหินและสร้างโรงไฟฟ้าจากพลังงานถ่านหินตามแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้า (PDP 2010) ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศเฉพาะ ระบบทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ระบบสุขภาพและวิถีการดำรงชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะกระทบต่อการดำรงอยู่และการพัฒนาต่อไปของการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ ทั้งนี้ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการวางแนวทางการพัฒนาในแนวทางนี้อาจจะส่งผลรุนแรงถึงขึ้นการล่มสลายของชุมชน การล่มสลายของภาคการท่องเที่ยวและเมื่อดำเนินการไปแล้วจะมีผลกระทบสืบเนื่องไปอย่างยาวนาน ทั้งๆที่อาจจะยังมีทางเลือกอย่างอื่นอีกมากมายที่สามารถดำเนินการพัฒนาด้านพลังงานให้มั่นคงและยั่งยืนโดยที่ทุกฝ่ายยังคงได้รับประโยชน์อย่างเท่าเทียมกัน
ดังนั้นกระบวนการตัดสินใจในการดำเนินการตามแนวนโยบายด้านพลังงานของรัฐส่วนกลางในประเด็นนี้จึงต้องได้รับการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างแท้จริงภายใต้การมีข้อมูลอย่างเพียงพอเพื่อประกอบการพิจารณาอย่างรอบด้านและครบถ้วน ซึ่งเป็นเป้าหมายที่สำคัญของการดำเนินงานในการจัดเวทีสัมมนาเพื่อนำไปสู่การปฏิรูปพลังงานในครั้งนี้

กำหนดการเวทีสัมมนาวิชาการปฏิรูปพลังงาน : ปฏิรูปแล้วกระบี่ได้อะไร?
วันจันทร์ที่ 22 กันยายน 2557
ณ ห้องนพรัตน์ โรงแรมกระบี่มาริไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปา รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

08.30-09.00 น. ลงทะเบียน รับเอกสาร ปฏิรูปพลังงาน
09.00-09.10 น. คุณสมศักดิ์ กิตติธรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่กล่าวต้อนรับ
09.10-09.50 น. สัมปทานปิโตรเลียมรอบ 21 กับสัมปทานกระบี่
โดย คุณอิฐบูรณ์ อ้นวงษา คณะอนุกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจริตและเสริมสร้างธรรมาภิบาลเรื่องพลังงาน
09.50-10.30 น. พลังงานของกระบี่
ดร. จอมภพ แววศักดิ์ ศูนย์วิจัยเฉพาะทางด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
10.30-10.40 น. พักเบรก
10.40-11.20 น. อันซีนเลกระบี่
คุณธีรพจน์ กษิรวัฒน์ นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวเกาะลันตา
11.20-12.00 น. ซักถามแลกเปลี่ยน

——–พักรับประทานอาหารกลางวัน—–

กระบี่กับการปฏิรูปพลังงาน
13.00-13.40 น. แผนพีดีพีประเทศไทยกับแผนพีดีพีจังหวัดกระบี่
คุณสุนชัย คำนูณเศรษฐ์ ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ดร.เดชรัตน์ สุขกำเนิด คณะอนุกรรมการการจัดทำแผนพีดีพี
13.40-14.20น. ต้นทุนถ่านหินกระบี่
คุณนพพล มิลินทางกูร รองผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
รศ.ดร.เรณู เวชรัชต์พิมล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
14.20-15.00 น. กระบี่สีเขียว Green Krabi
คุณรัตนชัย นามวงศ์ รองผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
คุณอมฤทธิ์ ศิริพรจุฑากุล ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่
15.00-16.30 น. เปิดคำถามแลกเปลี่ยน กระบี่ของเรา

ดำเนินรายการโดย คุณกมล สุกิน

*หมายเหตุ วิทยากรอยู่ระหว่างการติดต่อ
ติดต่อประสานงาน คุณศักดิ์กมล โทรศัพท์ 089 866 1568, 090 612 0549

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s