ถึงเวลาไต่สวนE(H)IAของประเทศไทยละเมิดสิทธิมนุษยชน!!!

ถึงเวลาไต่สวนE(H)IAของประเทศไทยละเมิดสิทธิมนุษยชน!!!

copyright @ อนิรุทร์ มูลวันดี

เครือข่ายปกป้องกระบี่จากถ่านหินจึงขอเรียกร้องให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติทำการตรวจสอบบริษัทที่ปรึกษา สถาบันและ/หรือผู้รับจ้างจัดทำรายงาน EIA,EHIA คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (คชก.) คณะกรรมการองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทำนโยบายและดำเนินการปฏิบัติ ที่ได้พิจารณาอนุมัติโครงการที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและ/หรือสุขภาพที่ผ่านมาทุกโครงการ รวมทั้งโครงการที่กำลังดำเนินการกระบวนการการจัดทำการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและ/หรือสุขภาพในอันที่จะส่งผลต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อประชาชนในอนาคตเช่นกัน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และเพื่อพิจารณาในการดำเนินการสอบสวนการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นจากนโยบายและการปฏิบัติการของกระบวนการการจัดทำEIA, EHIAของประเทศไทยเพื่อให้ประเทศไทยเกิดการปฏิรูปนโยบายและกระบวนการจัดทำEIA, EHIAให้อยู่บนหลักสิทธิมนุษยชนที่มีความถูกต้อง โปร่งใส ชอบธรรมและตรวจสอบได้

(จดหมายที่ส่งถึงคณะกรรมการสิทธิฯ)
เลขที่จดหมายออก 4/2557
สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี)120 หมู่ที่ 3 ถนน แจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

9 เมษายน 2557
เรื่อง ขอเรียกร้องให้ตรวจสอบและรายงานการกระทำหรือการละเลยการกระทำอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากการจัดทำนโยบายและการปฏิบัติการของกระบวนการการจัดทำEIA, EHIAของประเทศไทย
เรียน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
Human Rights Watch
เลขาธิการ ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights
สำเนาถึง
ประธาน ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights
Human Rights Watch
คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (คชก.)
คณะกรรมการองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อ้างถึง Open Letter to the ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR)
ตามที่เครือข่ายปกป้องกระบี่จากถ่านหินได้ยื่นจดหมายเปิดผนึกต่อเลขาธิการ ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights เพื่อเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านสิทธิมนุษยชนในระดับอาเซียนเริ่มต้นกระบวนการหารือระดับภูมิภาคด้านสิทธิสิ่งแวดล้อมและสิทธิด้านมนุษยชนในประเทศสมาชิกอาเซียน การกำหนดข้อบังคับและแนวทางการปฏิบัติร่วมกันตามกฎบัตรสหประชาชาติอันว่าด้วยสิทธิมนุษยชนเพื่อคุ้มครองพลเมืองจากการกระทำการละเมิดต่อสิทธิอันพึงมี โดยจะต้องอยู่บนหลักความถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ทั้งในกระบวนการยุติธรรมและกระบวนการอื่นใด
กระบวนการการจัดทำ EIA, EHIA ของโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่เป็นกรณีศึกษาที่เห็นชัดอย่างยิ่ง เมื่อกระบวนการการจัดทำดังกล่าวก่อให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อประชาชนในพื้นที่โดยตรงและส่งผลต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อพลเมืองทุกคนผู้มีสิทธิปกป้องและจัดการทรัพยากรธรรมชาติของประเทศร่วมกัน กระบวนการการจัดทำ EIA, EHIA ของกระบี่จึงเป็นความต่อเนื่องและเรื้อรังของการละเมิดสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยที่โดนกระทำการละเมิดผ่านนโยบาย กฎหมายและกฎกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติและแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งมีการประกาศใช้เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2555 เป็นต้นมา
เครือข่ายปกป้องกระบี่จากถ่านหินจึงขอเรียกร้องให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติทำการตรวจสอบบริษัทที่ปรึกษา สถาบันและ/หรือผู้รับจ้างจัดทำรายงาน EIA,EHIA คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (คชก.) คณะกรรมการองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทำนโยบายและดำเนินการปฏิบัติ ที่ได้พิจารณาอนุมัติโครงการที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและ/หรือสุขภาพที่ผ่านมาทุกโครงการ รวมทั้งโครงการที่กำลังดำเนินการกระบวนการการจัดทำการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและ/หรือสุขภาพในอันที่จะส่งผลต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อประชาชนในอนาคตเช่นกัน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และเพื่อพิจารณาในการดำเนินการสอบสวนการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นจากนโยบายและการปฏิบัติการของกระบวนการการจัดทำEIA, EHIAของประเทศไทยเพื่อให้ประเทศไทยเกิดการปฏิรูปนโยบายและกระบวนการจัดทำEIA, EHIAให้อยู่บนหลักสิทธิมนุษยชนที่มีความถูกต้อง โปร่งใส ชอบธรรมและตรวจสอบได้
เครือข่ายปกป้องกระบี่จากถ่านหิน
1.กลุ่มรักลันตา
2.กลุ่มพิทักษ์ปกาสัย
3.สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวลันตา
4.สมาคมผู้ประกอบการโรงแรมเกาะลันตา
5.มูลนิธิอันดามัน
6.ศูนย์สร้างเสริมจิตสำนึกนิเวศวิทยา
7.กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
8.สมาคมสมาพันธ์ชาวประมงพื้นบ้านแห่งประเทศไทย
9.คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนภาคใต้ (กปอพช.)
10.โครงการปกป้องพื้นที่ผลิตอาหารชายฝั่งภาคใต้
11.กลุ่มรักตรังปกป้องตรัง
12.กลุ่มรักษ์อันดามัน
13.กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมปกาสัย จังหวัดกระบี่
14.กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขจังหวัดกระบี่
15.เครือข่ายประมงพื้นบ้านจังหวัดกระบี่
16.องค์การความร่วมมือเพื่อการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอันดามัน
17.เครือข่ายชาวประมงพื้นบ้านอ่าวพังงา อันดามัน
18.เครือข่ายสิทธิผู้ป่วยแม่เมาะ
19.เครือข่ายติดตามผลกระทบจาดโรงไฟฟ้าถ่านหิน ตำบลเขาหินซ้อน
20. มูลนิธินโยบายสุขภาวะ
21.เครือข่ายถ่านหิน ประเทศไทย
22.เครือข่ายถ่านหินเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s